Privacy Policy

You are providing your information to Donegal County Council, Regeneration Team,
County House, Lifford,
Co. Donegal,
F93 Y622

Tel: 074 91 53900
Email: info@donegalcoco.ie

Your information is collected for the purpose of event registration, be updated via mailing lists for future events and inform you of progress updates and recording your views about the An Clochán Liath (Dungloe) Regeneration Strategy and Action Plan. 

The categories of personal data that will be processed include your first name and surname, e-mail address and address, and country, phone number.
Your information will be shared with the following organisations: To be confirmed in due course. 

Once your information has been collected by the council, it may be used by other council departments, where necessary, to provide a complete service to you. It is for this reason that we do link your information together, for example, to save you providing your information more than once.

Donegal County Council does not process your information with third countries outside of the EU zone without the safeguards being in place that are equivalent to the Data Protection Act 2018 or the General Data Protection Regulations (GDPR).

Your information will be stored for up to 5 years. If you would like to update your information or unsubscribe from this list, please contact Donegal County Council, Regeneration Team, County House, Lifford, Co. Donegal, F93 Y622

If you fail to provide the personal data, Donegal County Council may not be able to register you for event participation or update you about future events or provide you with progress updates or collate your views to help shape the An Clochán Liath (Dungloe) Regeneration Strategy and Action Plan.  Donegal County Council shall process your information in adherence to your information rights under the Data Protection Act 2018 and the GDPR.

Donegal County Council is required by law to protect the public funds it administers. We may use any of the information you provide to us for the prevention and detection of crime. We may also share this information with other bodies that are responsible for auditing or administering public funds.

In addition to undertaking our own data matching to identify errors and potential frauds we are required to take part in national data matching exercises. It does not require the consent of the individuals concerned.

If you are dissatisfied with the processing of your information, you can raise your concern with the council’s data protection officer.  

Tá tú ag cur do chuid eolais ar fáil do Chomhairle Contae Dhún na nGall, an Fhoireann Athnuachana,
Teach an Chontae,
Leifear,
Co. Dhún na nGall,
F93 Y622

Teil: 074 91 53900 Rphost: info@donegalcoco.ie

Tá an t-eolas s’agat á bhailiú le tú a chlárú leis an imeacht agus cuirfear le liostaí seachadta é faoi choinne imeachtaí todhchaí agus le tú a choinneáil ar an eolas faoin dul chun cinn agus le do bharúil a fháil faoi Straitéis Athbheochana agus Plean Gníomhaíochta Lár an Chlocháin Léith.

Ar na catagóirí de shonraí pearsanta a phróiseálfar, beidh do chéadainm agus do shloinne, seoladh rphoist agus seoladh baile, agus tír, uimhir ghutháin. Déanfar do chuid sonraí a roinnt leis na heagraíochtaí seo a leanas: Le deimhniú in am trátha.

I ndiaidh don Chomhairle do chuid sonraí a bhailiú, d’fhéadfadh sé go mbainfeadh rannóga eile laistigh den Chomhairle úsáid astu, nuair is gá, d’fhonn seirbhís iomlán a chur ar fáil duit. Is ar an ábhar seo a dhéanaimid do chuid sonraí a nascadh le chéile, mar shampla, le nach mbíonn ort sonraí a chur ar fáil níos mó ná uair amháin.

Ní dhéanann Comhairle Contae Dhún na nGall do chuid sonraí a phróiseáil le haon tríú tíortha lasmuigh de chrios an AE gan cosaintí a bheith i bhfeidhm is inchurtha le hAcht 2018 um Chosaint Sonraí nó leis an Rialachán Ghinearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR).

Stórálfar do chuid sonraí go ceann 5 bliana. Más mian leat do chuid sonraí a nuashonrú nó díchlárú ón liosta seo, iarrtar ort teagmháil a dhéanamh le Comhairle Contae Dhún na nGall, Foireann Athnuachána, Teach an Chontae, Leifear, Co. Dhún na nGall, F93 Y622.

Mura gcuireann tú na sonraí pearsanta ar fáil, d’fhéadfadh sé nach mbeadh Comhairle Contae Dhún na nGall in ann tú a chlárú le bheith rannpháirteach san imeacht ná tú a chur ar an eolas faoi imeachtaí todhchaí ná nuashonruithe i dtaca le dul chun cinn a chur ar fáil duit ná do chuid barúlacha a bhailiú le cuidiú linn Straitéis Athbheochana agus Plean Gníomhaíochta Lár an Chlocháin Léith a mhúnlú. Déanfaidh Comhairle Contae Dhún na nGall do chuid eolais a phróiseáil i gcomhréir leis na cearta eolais atá agat faoin Acht um Chosaint Sonraí, 2018, agus faoi GDPR.

Tá ceanglas dlí ar Chomhairle Contae Dhún na nGall an t-airgead poiblí a bhíonn á riar aici a chosaint. D’fhéadfadh sé go n-úsáidfeadh muid cuid den eolas a sholáthraíonn tú dúinn chun críche chosc agus bhrath na coiriúlachta. D’fhéadfadh sé fosta go ndéanfadh muid an t-eolas seo a chomhroinnt le forais eile atá freagrach as airgead poiblí a iniúchadh nó a riar.

De bhreis ar ár gcuid meaitseála sonraí féin a dhéanamh d’fhonn earráidí agus calaois fhéideartha a shainaithint, tá sé de cheanglas orainn bheith páirteach i gcleachtais náisiúnta meaitseála sonraí. Ní éilíonn sé seo toiliú na ndaoine is ábhar do na sonraí seo.

Má tá tú míshásta le próiseáil do chuid sonraí, is féidir aon ábhar buartha a bheadh agat a chur faoi bhráid oifigeach cosanta sonraí na comhairle.