The story so far…


The existing town centre and review of Consultation Event 1

An Clochán Liath (Dungloe) is a bustling, friendly and attractive town with many points of interest, that derive from its underlying position and heritage and the committed work of people in the town and various local agencies. Therefore this Regeneration Strategy & Action Plan will aim to build and expand upon these existing qualities to underpin the regeneration of the town centre by tackling critical issues such as poor public realm and a poor pedestrian environment, traffic congestion and vacancy. All with a view to increasing the attractiveness and strengthening the identity of the town thereby encouraging investment, attracting visitors and ultimately ensuring a prosperous future for the town.

Prior public engagement on the Regeneration Strategy & Action Plan took place between October 2019 and January 2020 culminating with a Public Consultation Event on the 28th January 2020 in the Waterfront Hotel, Dungloe.

In excess of 60no. people were in attendance and were encouraged to think about “their place” and share their likes, dislikes and ideas for An Clochán Liath (Dungloe). To view a summary of this event please follow the link below to the .pdf report on the Event. We are now offering a further opportunity to add to this consultation process, so please view the existing town centre map and use the feedback form at the bottom of this page to share with us any of your likes, dislikes and/or ideas for the town centre.


An scéal go dtí seo... 

Lár an bhaile mar atá faoi láthair agus an t-athbhreithniú ar Imeacht Comhairliúcháin 1

Is ionann Lár an Chlocháin Léith agus baile gnóthach cairidiúil tarraingteach a bhfuil go leor nithe spéisiúla ag baint leis agus iad uilig ag eascairt as suíomh geografach agus oidhreacht an bhaile mar aon le hobair dhíograiseach phobal an bhaile agus gníomhaireachtaí éagsúla áitiúla. Is é is aidhm leis an Straitéis Athbheochana agus an Plean Gníomhaíochta seo, mar sin de, ná tógáil ar na buncháilíochtaí seo atá ann cheana agus iad a leathnú le tacú le hathbheochan lár an bhaile trí dhul i ngleic le fadhbanna amhail drochstaid na ríochta poiblí mar aon le timpeallacht dhúshlánach do choisithe, brú tráchta agus siopaí folmha. Déanfar an méid seo le tarraingteacht lár an bhaile a fheabhsú agus le féiniúlacht an bhaile a neartú, rud a spreagfadh infheistíocht, a mheallfadh cuairteoirí agus a chinnteodh, i ndeireadh na dála, todhchaí rathúil don bhaile.

Rinneadh comhairliúchán poiblí ar an Straitéis Athbheochana agus an Plean Gníomhaíochta cheana idir Deireadh Fómhair 2019 agus Eanáir 2020 agus cuireadh clabhsúr leis le hImeacht Comhairliúcháin Poiblí ar an 28ú Eanáir 2020 in Óstán an Waterfront, an Clochán Liath.

D’fhreastail níos mó ná 60 duine ar an ócáid agus spreagadh iad le bheith ag machnamh ar “a n-áit féin” agus na rudaí a thaitníonn agus nach dtaitníonn leo faoin bhaile mar aon le smaointe i dtaca le Lár an Chlocháin Léith a chomhroinnt. Le hachoimre ar an imeacht seo a fheiceáil, iarrtar ort an nasc thíos a leanúint le tuairisc PDF ar an Imeacht a fháil. Ba mhaith linn anois deis eile a chur ar fáil le cur leis an phróiseas comhairliúcháin seo. Mar sin, iarrtar ort amharc ar an léarscáil de lár an bhaile mar atá anois agus an fhoirm aiseolais ag bun an leathanaigh a úsáid le rud ar bith a thaitníonn nó nach dtaitníonn leat faoi, mar aon le do chuid smaointe féin faoi choinne lár an bhaile a roinnt linn.

Have your say!

Feedback Form

Please get in touch with comments or if you want to be kept informed of project developments.Or


Write to – GM Design Associates, 22 Lodge Road, Coleraine, Co.Londonderry, BT52 1NB  

Share this page