be a part of
bí ag croí lár
TODHCHAÍ an Chlocháin Léith

Regeneration Strategy & Action Plan.
Straitéis Athbheochana & Plean Gníomhaíochta.


Learn more > Breis eolais >

Introduction

What is TODHCHAÍ an Chlocháin Léith? 

TODHCHAÍ an Chlocháin Léith is a visioning project which will deliver a Regeneration Strategy and Action Plan for An Clochán Liath (Dungloe) Town Centre. The Regeneration Strategy and Action Plan will establish a road map for the reinvention; re-imagining and place-making of the town centre that will bring about meaningful and long lasting renewal and regeneration through a range of ideas, actions and projects that if implemented will result in economic and social benefits and will help to secure a vibrant future for An Clochán Liath (Dungloe) as a destination town with a distinctive sense of place.

Réamhrá

Cad é an rud é Lár TODHCHAÍ an Chlocháin Léith?

Is ionann Lár TODHCHAÍ an Chlocháin Léith agus tionscadal físithe lena soláthrófar Straitéis Athbheochana agus Plean Gníomhaíochta do Lár Bhaile an Chlocháin Léith. Bunóidh an Straitéis Athbheochana agus Plean Gníomhaíochta treochlár le lár an bhaile a athnuachan agus a athshamhlú agus le háit shuntasach a dhéanamh de, rud a réadóidh athnuachan agus athbheochan bhríoch fhadmharthanach trí réimse de smaointe, gníomhartha agus tionscadail arb é an toradh a bheas leo, ach iad a chur i bhfeidhm, ná buntáistí eacnamaíocha agus sóisialta agus céim dhearfach i dtreo Lár an Chlocháin Léith mar bhaile tarraingteach a mbeidh muintir na háite bródúil as.


Have your say...

on the emerging An Clochán Liath (Dungloe) Town Centre Regeneration Strategy and Action Plan.

In January 2019, Donegal County Council completed an initial and successful public consultation exercise. Please follow the link below to a review of this consultation. Some time has now passed since this initial consultation and we feel it is of benefit to review the results and findings in collaboration with the local community and relevant stakeholders, and to seek your feedback and ask you to share with us any new or additional thoughts, concerns or aspirations for An Clochán Liath (Dungloe) town centre. Your feedback enriches the process and helps ensure that the Regeneration Strategy and Action Plan is suitably tailored to the specific needs of the community & local economy. Our period of additional public consultation, which will help to update and inform the preparation of the Draft Strategy & Action Plan is now open and will run from Monday 8th March 2021 to Monday 22nd March 2021 at 4pm. Please use the following tiles to find out more and contribute by getting in touch and sharing your thoughts with us.

Léirigh do bharúil féin... 

ar fhorbairt Straitéis Athbheochana agus Plean Gníomhaíochta Lár THODHCHAÍ an Chlocháin Léith

I mí Eanáir, 2019, d’éirigh go geal leis an chéad chomhairliúchán phoiblí a chuir Comhairle Contae Dhún na nGall i gcrích. Is féidir an nasc seo a leanúint chuig athbhreithniú ar an chomhairliúchán. Tá roinnt ama i ndiaidh dul thart ó rinneadh an comhairliúchán tosaigh seo agus dar linne gur fiú athbhreithniú a dhéanamh ar na torthaí agus na tátail i gcomhpháirt leis an phobal áitiúil agus le páirtithe leasmhara bainteacha, agus le haiseolas a fháil uaitse agus a iarraidh ort aon smaointe, buarthaí nó uaillmhianta úra nó breise a bheadh agat i dtaca le Lár an Chlocháin Léith a roinnt linn. Saibhríonn an t-aiseolas seo uaitse an próiseas agus is cuidiú é lena chinntiú go dtig an Straitéis Athbheochana agus an Plean Gníomhaíochta a chur i bhfóirstean de réir mar is cuí do riachtanais shainiúla an phobail agus an gheilleagair áitiúil. Tá an tréimhse bhreise seo de chomhairliúchán poiblí, rud a chuirfidh bonn eolais faoi ullmhúchán na Dréacht-Straitéise agus an Phlean Gníomhaíochta, anois oscailte agus reáchtálfar í ón Luan, an 8ú Márta 2021 go dtí an Luan, an 22ú Márta 2021 ar a 4pm. Tig leat na tíleanna a leanas a úsáid lena thuilleadh eolais a fháil agus le do bharúil féin a léiriú trí theagmháil a dhéanamh linn agus do chuid smaointe a roinnt linn

The Story So Far... & Review of Consultation Event 1

Complete our Business Survey

Spread the news!   Scaip an scéal!

Get your neighbours involved...

The more people involved, the better the needs of the whole community will be reflected.
Join our official project page on Twitter & Facebook, add your comments and share with people you know locally!

Abair le do chomharsana fá dtaobh de...

Dá mhéad duine a bheas rannpháirteach sa chomhairliúchán, is amhlaidh is fearr a léireofar riachtanais an phobail i gcoitinne. Lean leathanach oifigiúil an tionscadail s’againn ar Twitter & Facebook, scríobh trácht le do bharúil a léiriú agus roinn leis na daoine áitiúla eile a bhfuil aithne agat orthu

Facebook Comments
Tráchtanna Facebook

Our Facebook Page
An Leathanach Facebook s’againn

Share this page

Contact us

Please get in touch with comments or if you want to be kept informed of project developments.


or 

Contact us by telephone on the number below.